ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשב

ב"ה, ז' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח מנ"א, ויה"ר שבקרוב ממש יקוים הענין דאב הרחמן הצדיק וחסיד דוקא, וכידוע דיוק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, באגה"ק המפורסם סי' כ"ב (קל"ד ע"ב) בתניא קדישא, שבשני האופנים כתוב התואר אב, ודייק אשר כשהוא אוהבו שחרו מוסר לא נאמר התואר וחסיד, משא"כ, כשמליץ יושר שיהי' דוקא בטוב הנראה והנגלה, מוסיף, גם תואר זה.

כבקשתו אזכירו ואת כל אלו שכותב במכתבו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר כפי התוכן שבמכתבו. ובודאי כשיהיו בידו בשו"ט לא ימנע הטוב מלהודיעני.

מוסג"פ הקונטרס מאמר רבנו הזקן ציון במשפט תפדה עם הגהות כ"ק אדמו"ר הצ"צ, אשר לטעם ידוע נדפס עתה.

בברכה.

ג'תשב

שבשני האופנים כתוב התואר אב: ראה גם לעיל אגרת ג'תרפה.