ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשח

ב"ה, י"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מח' מנ"א... מ"ש שבערב ש"ק וביום ש"ק אין סדר לימוד בישיבה, הנה מובן שנבהלתי... ביותר וביותר, ונוסך על הענין בעצמו - הרי אינני מבין שבה בשעה שכותבים לכאן כמה מכתבים בענינים דחיצוניות וחיצוניות דחיצוניות, הנה במה שבעש"ק וביום ש"ק אין סדר לימוד בישיבה שיסודה ונהלוה כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר - נשיאי תורת החסידות, לא מצאו לנחוץ להודיע.

ועוד יותר - לא מצאו לנחוץ לחפש - עצות איך לתקן חסרון לא יוכל להימנות זה. אפשר שישנם עוד ישיבות שאין בהם סדר בעש"ק וביום ש"ק, וכבר היתה טענה זו בימי הש"ס - והורו דרך שיש ללמוד ממתוקנים שבהם ולא ממקולקלים שבהם...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בטח עורכים סדר ותכנית מפורטת לימיה סליחות וחודש תשרי הבע"ל, ות"ח אם ישלחו העתקה לכאן.