ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשי

ב"ה, י"ג מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה זאב צבי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מב' מנ"א, והשי"ת יזכהו ויצליחו להוסיף בלימודים ומהם בלימוד תורת החסידות, מתוך בריאות והרחבת הדעת, אילנא דחיי הרי לית תמן לא קשיא וכו', ומבטלין ממנו ענינים המבלבלים קבלת עול תורה ועול מצות.

מ"ש בענין נתינת צדקה לפני התפלה וזמנה בדיוק, הנה המובא בשו"ע סוף סי' צ"ב ומובא בהקדמת רבנו הזקן בסידורו, מיוסד על מרז"ל יהיב פרוטה לעני והדר מצלי (ב"ב י' ע"א), הרי מלשון רז"ל, והדר מוכח שזהו קודם התחלת התפלה שסתמה היא תפלת י"ח. וכ"מ גם ממה שנסדר דין זה בשו"ע או"ח בין דיני ק"ש ושמ"ע. אבל בסי' האריז"ל (וכ"ה בפע"ח ש"ז פ"ה), כתב שנתינת צדקה זו הוא בויברך דוד באמירת מושל בכל, הובאר ג"כ בפרי מגדים.

ואפ"ל - ע"פ נגלה - שהקדימו הנתינה לקודם ישתבח, בכדי שלא להפסיק בתפלה משעה שיורד הש"ץ לפני התיבה שהוא לישתבח (טושו"ע ר"ס נג).

וכיון שעתה יורדים לפני התיבה לפני זה, ותמיהא מילתא להפסיק בינתים, ואפשר יש גם מקום לומר דמיחזי כיוהרא. - יש לתרץ בזה מה שרובא דרובא נוהגים ליתן צדקה לפני התחלת כל התפלה.

ומובן דהנתינה לצדקה לאחר שמונה עשרה הוא ענין בפ"ע, ואינו הענין דנתינת צדקה לפני התפלה המיוסד על מרז"ל הנ"ל, - אף שכמה מהאחרונים מביאים ב' המנהגים, בחדא מחתא.

מה שהוקשה לו משינוי פסק רבנו הזקן בשו"ע שלו, בענין אמירת פ' הקרבנות אם צ"ל מעומד - וכבר העיר ע"ז בס' פסוקי הסודר להרב נאה. - ול"ק כי כמה שינויים ישנם במהד"ב של השו"ע (לבי מהד"ק) ובשער הכולל בתחלתו כותב שבמהד"ב נוטה יותר להמקובלים. וכ"ה גם בנדו"ז. ראה הדיעות בזה בנ"כ שו"ע או"ח סמ"ח.

בברכה.

ג'תשי

מו"ה זאב צבי: ובר. אגרת נוספת אליו - לקמן ג'תתו.