ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיא

ב"ה, י"ג מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו" אי"א נו"נ מנהלי קבוצת הנוער

בבית המדרש חב"ד שכונת מאה שערים

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם שבהקבוצה ישנם שני סוגי נוער ממשפחות חרדיות קיצוניות, ואין זקוקים אלא להעדפה בתורה ומצותי', וממשפחות בלתי חרדיות לגמרי המוכרחים לחינוך בהנהגה דקיום המצות ובלימוד תורה, ומובן שקשה לצרף שני סוגים אלו יחד, ורואים גם קישוים אם יארגנו אותם לקבוצות נפרדות.

הנה מובן שאין לוותר אף על אחת מקבוצות אלו, כי אפילו נפש אחת מישראל ה"ה עולם מלא, ובפרט קבוצה, ואין יודעים איזה מהם יוכשר, וע"פ הבטחת נשיאנו הק' הרי בודאי שתיהם תוכשרנה, וכפסק בי"ד של מעלה אשר בגלל המסירות נפש הלזו על תורת החסידות, הנה בכל ענין של תורה, יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והלכי בעקבותיו על העליונה, ותקותי ובטחוני שישתדלו להתגבר על הקישוים ולהרבות הכמות היינו מספר שתי הקבוצות, ולעסוק בהדרכתם במסילה העולה בית א-ל במרץ הדרוש. והשי"ת יצליחם ויראו פרי טוב בעמלם, ויה"ר שיהי' זה בקרוב.

כיון שאפשר ותעמוד שאלה זו גם בשאר ובעוד מקומות אשר צעירי אגודת חב"ד מתעסקים בהם בעניני חינוך, בקשתי למסור השקפתי האמורה לעיל להנהלת צעירי אגו"ח, והם יפרסמוה במקומות עומדים בפסק זה.

בברכת הצלחה בעבודת בקדש.