ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיב

ב"ה, י"ג מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מד' מנ"א, כן נתקבל מחנים גליון כ' כ"א, ומבון שמצער העדר סידור ימי העיון, אף את"ל שהסיבות שכותבים לא הי' מציאות לבטלם, ויה"ר שעכ"פ יעורר זה צמאון גדול יותר לנצל את כל הזדמנות הבע"ל בזה, ובכגון דא, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ראיתי בהנ"ל המשאל ע"ד כסוי הראש. ולפלא גדול ומצער, אשר איש לא זכר כלל עדמש"כ בזה כ"ק אדמו"ר הצ"צ - ובאריכות, לפ"ע - בפס"ד לאו"ח בתחלתו, ומילואים לזה בשו"ת צ"צ (הוצאת קה"ת) שער המילואים ס"א. - ואם עדיין זמנו הוא, יערוך מי מאנ"ש (המתאים לזה מכל הצדדים) מענה על המשאל ויביא פס"ד הנ"ל.

בטח יש תח"י גם החוברת באנגלית שהו"ל מכבר עד"ז, ויש להזכיר גם מתוכנה.

[במש"כ בפס"ד - צע"ג מל' אדה"ז בשו"ע שלו סמ"ו ס"ב. ובטח הי' ביד הצ"צ ליישבו, כיון דשקו"ט במש"כ בסי' מ"ו ובודאי לא נעלמו ממנו דברי אדה"ז אלא שלא זכינו, לע"ע, לתשלום דברי הצ"צ בפס"ד שם. - אוסף כל הדעות בענין גילוי הראש, במאסף לכל המחנות ס"ב ס"ג כ"א].

ג'תשיב

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קפ. לקמן ג'תשמז.