ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיד

ב"ה, י"ד מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

... ולהודעתו מיום ההולדת שלו, הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בגשמיות וברוחניות, הצלחה בהמצוה והענין שהוא השער שלו בדרך מלמעלה למטה ודרך ממטה למעלה - ע"פ המבואר באגה"ק סי' ז'*, שכפי שהראתה ההשגחה העליונה, ע"י הוראת נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מז זי"ע היא הנהלת ישיבת תומכי תמימים וחינוך התלמידים שבה, שיהיו חסידים יראי שמים ולומרים, ועי"ז גם תוספת הצלחה בשאר הענינים, וגם ענינים הפרטים שלו בכלל - כמובן ופשוט.

בברכה שיקוים בו מה שנאמר בקאפיטל נ"ב בתהלים, ואני כזית רענן

(כדרז"ל** בזה מה זית אינו מקבל הרכבה כו') בבית אלקים (בבית שם משפיעים ומחנכים בתורת דא"ח הדרכותי' ומנהגי') גו' כי טוב נגד חסידיך.

בברכת הצלחה.

מ. שניאורסאהן

ג'תשיד

מו"ה ניסן: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תלד, ובהנסמן בהערות שם.

השער שלו: ראה גם לעיל ח"י אגרת ב'תתקצ, ובהנסמן בהערות שם.

*) וראה ס' השיחות [קיץ ת"ש] ע' כב.

**) ירושלמי כלאים א, ז. וראה לקו"ת במדבר כז, ד. הוספות לס' החקירה להצ"צ (יב, א).