ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשטו

ב"ה, י"ד מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מנ"א עם המוסגר בו, והוא מענה על ההצעה שלי לכ'...

שכיון שנתמעטו בעלי השמועה שיודעים הענינים כמו שהיו בפו"מ, ובעיקר בהנוגע לחסידות וחסידים ונשיאיהם, שמעטים ביותר היו אלה שרשמו המאורעות והענינים בשעת מעשה, ועאכו"כ בנוגע לענינים שנמסרו במסורת-משפחה - שמהם חלק חשוב שלא נודע אודותם אפילו להחסידים מלבד להמקורבים ביותר,

הנה כל בני המשפחה שנשמרו בזכרונם פתגמים מאורעות וכו' מכל תקופה זו, הרי לדעתי חובם קדוש וגם זכות, שהם ירשמו אותם בדיוק היותר אפשרי ומבלי כחל ומבלי שרק.

... בהנוגע למלשינות דסטרודוב, הנה אין תחת ידי חומר בזה, אף שאפשר ישנו בין כתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחלקם שעדיין לא סודר. ורק שפעם סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר הכיר בנערותו את הרב ניימארק מעיר סטרודוב שישב במאסר בלקחו על עצמו האשמה, ואמר ע"ז מילתא בטעמא: זיינע א שעה... וביאר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכוונתו שבלבול שעה א' של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש יקרה אצלו כ"כ עד כי לקח ע"ע האשמה...

בכבוד וברכה.

ג'תשטו

למלשינות דסטרדוב: ראה אג"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע אגרת יט, ובארוכה בס' "כוחה של סניגוריה" של פישל שניאורסאהן.

הרב ניימארק: חיים משולם זלמן, מ"ץ סטרדוב, וויטבסק ונעויל.