ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיז

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת בתי ספר אהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש

אשר בעיה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אתענין לדעת אודות הפרטים הבאים לקמן:

א) כפי הנשמע כאן, הנה סיום הרשמי דזמן הלימודים הי' באמצע תמוז, ובודאי שכמנהגם הטוב המשיכו בלימודים גם אחרי כן, ומעונינים לדעת בפרטיות בכל אחד מבתי הספר מתי סיימו, ואם ניצלו ימי הי"ג תמוז באופן המתאים, כי רק מביה"ס דמנחה נתקבלה ידיעה עד"ז.

ב) התחלת זמן הלימוד באופן רשמי כפי השמע כאן, בחצי אלול ומובן ופשוט אשר אין זה מספיק להכין תלמידים-ות אפילו במקצת לימי הסליחות והענינים דחדש תשרי, ולכן בודאי שבכל בתי הספר יתחילו הלימודים קודם לזה ומה טוב בתחלת חדש הרחמים הוא חדש אלול, ובודאי יש לסדר בהשתדלות בעוד מועד שלא יהיו עכובים בזה מצד המשרדים השונים...

בתקוה לקבל מכתב מפורט בהקדם בתודה ובברכה.

ג'תשיז

המשיכו בלימודים: ראה לעיל אגרת ג'תרפ, ובהנסמן בהערות שם.