ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיח

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יוסף

שי' הלוי

שלום וברכה!

... כדאי הי' בכל זה - למרות מה שכותב במכתבו לבקר בעיר עליזאבעטויל כיון שלא כל חדש ואפי' שנה נוסעים לאפריקה, ואם בשביל נפש אחת כדאי הי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לנסוע ביחוד ממארינבאד לפאריז וכידוע הסיפור בזה אף שהי' מייקר כל רגע ושעה מזמנו, עאכו"כ בהנוגע לכאו"א מאתנו, ובשביל כמה נפשות ובפרט שגם קבוץ הגשמיות ישנו בדבר, ואף שפשוט שאין לנו הכחות והודאיות שהי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש בנסיעתו הוא, הנה יש להתפלל על הסייעתא דשמיא מבלי להביט על ההכשרות מלמטה ולמעט במציאות עצמו, שאז מתקרבים ביותר וביותר להיות לשלוחו של אדם העליון כמותו כביכול כמבואר כ"ז בלקו"ת ריש פרשת ויקרא וכמבואר בספרי האחרונים בענין שליחות שיש בזה כמה ענינים אם שרק שהמעשה מוציא את המשלח או שהמעשה נעשית מעשה המשלח או שהשליח עצמו נעשה המשלח כו' (שהוא ע"ד המבואר במעלת עבד פשוט, בהמשך תרס"ו ובכ"מ)...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ג'תשיח

3מו"ה יוסף שי': וויינבערג. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תרנח, ובהנסמן בהערות שם.

כידוע הסיפור: ס' השיחות תש"ה ע' 30.

בענין שליחות: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקס.