ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשיט

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ירחמיאל

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מי"ב מנ"א (אשר גם ממנו אינה מובנת סיבת שתיקתו).

נהניתי לקרות בו מהשיעור שלומד עם כתות ופרטים בפנימיות התורה אילנא דחיי, ויה"ר שיקוים בו גם פסק רז"ל ומתלמידי יותר מכולם, ובפרט בלימוד פנימיות התורה התלוי' במדה יותר גדולה מלימוד נגלה דתורה בסייעתא דשמיא וההתעסקות עם זולתו בהפצת המעיינות ממשיכה סייעתא זו בתוספת.

במה שכותב אודות תכנית לימודים, הנה מובן שלא בכל הכתות וכל אנשים פרטים שוה, כי ה"ז תלוי בעיקר בתכונת המקבל ובכלל עם בני ישיבה יש להתענין בהנוגע ללימוד קונטרס עץ חיים, אותם הרגילים במוסר, קונטרס ומעין, ואותם הרגילים בחקירה, שער היחוד והאמונה בתניא, מצות האמנת אלקות בדרך מצותיך כו', ומובן שבזמני שנה מיוחדים יש מקום ללמוד מאמרים מהדברים בעיני זמן זה, וכמו עתה דרושי אלול ור"ה וכו'. ובכ"א הנה אחת הנקודות העיקריות בלימוד כמו זה שזמן הלימוד שלו אתם מוגבל הוא, צ"ל באופן שיעורר התאבון והחשק בהמקבל להמשיך בלימוד זה גם בפני עצמו או עכ"פ לחזור עוד הפעם על מה שלמד אתם ובהרחב הביאור.

ובודאי למותר לעוררו שכדאי מזמן לזמן לשוחח עם המקבל ארום חסידות אשר יש בזה ענינים מבוארים כדי צרכם בספר השיחות, בלקוטי דברוים וכו', ומזה יש להסיק בשיחה אתם גם בהנוגע לעבודה בפועל וכמו התבוננות לפי התפלה בענינים הנלמדים, שמירת טבילת עזרא עכ"פ, אמירת תהלים וכו' והנהגה בדרכי החסידות.

ג'תשיט

מו"ה ירחמיאל: בלומנפלד. אגרת נוספת אליו - לעיל ג'תפב.