ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכ

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י הרה"ח אי"אר נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר מרדכי דוב שי' שד"ר טלישבסקי, ואף שאינו כותב פרטים אודותו הנה רצוני להעמידו על החזקה אשר איש היהודי צריך להיות בריא בכדי שלא יבלבל הגוף לעבודת הנשמה, ועוד יותר וכפי דרישת תורת החסידות כדי שיוכל לעבוד ה' בגופו בשלימות שלזה צריך להיות הגוף שלם, וכמובן מתניא ריש פרק ז' וראה ג"כ רמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד'.

בודאי למותר לעוררו לעזור להרב טלישבסקי שי' בעבודתו להחזקת הישיבות תומכי תמימים, כי הרי כבר אמרו חז"ל זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי' קאי שבודאי מאירים אצלו ימי האור שראה בהיותו בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש מקדם ומאירים בשלון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בהנוגע לתלמידי תומכי תמימים נרות להאיר, זאת אומרת גם לפעול על זולתו והסביבה, ולא נצרכתי בזה אלא לזירוז והעדפה לעזור להנ"ל בתוספת יותר ובפרט שזוהי דרישת השעה, ואם בפעולת הצדקה סתם אמרו שלא רק שאין זה מחסר אלא אדרבה עוד מוסיף על המצב שהי' לפני זה עשר בשביל שתתעשר, עאכו"כ, כשהמדובר בצדקה בהנוגע בשדה החינוך שמחנכים את הדור הצעיר שיהיו פירות ופירי פירות מתאימים להוראת תורתנו תורת חיים.

מוסג"פ חוברת המשך המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בודאי יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

ג'תשכ

מו"ה משה: דולצין. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תשצג.