ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכב

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - הנה לפלא שגם במכתבו זה אינו כותב, ועאכו"כ שחסרים פרטים, בהנוגע לקביעות עתים שלו בלימוד תורת החסידות אילנא דחיי - כלשון רעיא מהימנא - והליכה בהדרכותי' ומנהגי'. ובטח עושה בה ככל יכולתו, כי פשיטא שבהנ"ל אין הכוונה בההודעה למקום אחר מצד עצמה (אף שגם זה מצוה היא, כי מה שגורמים שמחה לאיש מישראל ה"ז אחד מעיקרי מצות אהבת ישראל - שכלל גדול הוא בתורה), אלא שכשמודיעים למי שהוא ע"ד הנהגה טובה בקל יותר להתחזק בה ולשמרה, משא"כ כשאין איש יודע - מוצא היצה"ר אותיות מרובות יותר איך להחליש קיום ההנהגה, ואח"כ מנסה גם לבטלה גולה. וכנראה במוחש.

מה שכותב אשר יש עומדים על הנהגה באופן המקובל קודם, וחושבים כל פני' לסטי' מהאמת.

הנה תמי' אפילו על הקס"ד בהנהגה כזו, כיון שאחת ההודעות למשה מסיני היא - שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, אלא שמובן שחידוש זה צ"ל ע"פ כללי תורתנו הק', שנצחית היא ולא תשתנה, אבל האומר שמקבל הוא דעת ראשונים וראשוני האחרונים ואינו רוצה לקבל הוראות נשיאי ישראל בדורות האחרונים, הנה מובן מפסק דין תורתנו בנגלה - חו"מ ר"ס כ"ה* שהוא טועה כזה שטועה בדבר משנה בזמן האמוראים, ויעוין שם הנפקא מינה לדינא, ואם הי' ח"ו הנהגה הנ"ל מתקבלת - הרי לא היו מניחים אפילו את לימוד המוסר בהישיבות, וכידוע התנגדות החריפה ביותר, כשמונים שנה לפני זה, ללימוד זה מצד הרוב המכריע של מנהיגי הישיבות ובתקיפות הרבה יותר מהנוגע לתורת החסידות. ויקרא בעיון הדרוש את המבוא של כ"ק מו"ח אדמו"ר לקונטרס עץ החיים, וע"פ כלל התורה אשר מעשה רב, וכמובא גם במבוא שם מה שהראה החיים מופת חי', הנה פרט עתה בימינו אלה ראינו, אשר אלו שנמצאו תחת ממשלת הסוביטים הרי מכל אברכי הישיבות השונות, לצערנו, הכי גדול, היחידים שעמדו בנסיון במשך כל העשריות השנים שהיו שם היו רק אלו הצעירים שלמדו תורת החסידות, ולא אלו שהסתפקו בלימדו נגלה דתורה בלבד ואפילו לא אלו שלמדו תורת המוסר. וע"פ עשיריות ומאות עדים שהיו שם - וחלק גדול נמצא עתה באה"ק ת"ו - יקום דבר, והמפורסמות אינן צריכות ראי'.

וכלך מפלפול ושקו"ט בהנוגע ללימוד דא"ח (דברי אלקים חיים) - כי כל רגע ההולך - אבדה היא ואבדה שאינה חוזרת, ובה בשעה, שכלשון רבנו הזקן בתניא קדישא סוף פרק כ"ה הנה יכול הי' לעמוד ביחוד כזה שלמעלה הוא נצחי לעולם ועד, הנה מבלה הזמן על פלפולים לבטל הטענות של הרוצים למונעו מחלקו בתורה, שהוא לא רק בפר"ד שבתורה** אלא גם בפנימיות התורה, סתים דאורייתא המקשר את הסתים שבנשמה לסתים דקוב"ה וכדאיתא בזהר חלק ג' ע"ג ע"א, ועד כמה גדול החשך והעלם וההסתר, שהרי טעמי ההתנגדות בזמן הבעש"ט ללימוד תורתו היו גלוים ונדפסים *** ונמצאים הספרים גם עתה ומפורשות הטענות שחשדו שיגרום לקולות בקיום המצות ועוד יותר מקולות בעלמא וכו' (ואין רצוני להאריך בטענות שהיו - שגם אז לא הי' להם כל יסוד), והרי במשך המאתים שנה מאז - שומעים ורואים על כל צעד ושעל שאותם שהלכו בעקבות תלמידיו ותלמידי תלמידיו הם המהדרים במצות ואפילו בדקדוק קל של דברי סופרים ומשתדלים לקרב את כל בני ישראל לעבודה זו מתוך שמחה, משא"כ וכו'.

בברכה שבעת ותיכף לקבלת המכתב - יוסיף על לימודו עד עתה בכל הנ"ל, ולא ישים לב לכל הספיקות שמי שהוא רוצה להביא בהד' אמות שלו מבחוץ. וכמבואר בספרים אשר ספק בגימטריא עמלק, ועמלק נלחם על כל בני ישראל (שנמצאים בדרך, אפילו כשכבר יצאו ממצרים) ומלחמה לה' בעמלק מדור דור אפי' דרא דמשיחא, וכדאיתא בתרגום יונתן.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר