ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכג

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' מנ"א, בו כותב אודות עצת הרופא בהנוגע לבריאות, וכבר ידוע הוראת תורתנו שהיא הנותנת רשות לרופא לרפאות, ובמילא צריך למלאות כהוראתו. ובהנוגע למה שכותב עוד הפעם אודות העצבות, צריך הי' להתייעץ עם האברכים מצעירי אגודת חב"ד, נוסף על - שבטח יש לו קביעות בכל יום בתורת החסידות המוסיפה טעם בפסק תוה"ק עבדו את ה' בשמחה (וראה ג"כ רמב"ם סוף הלכ' לולב), וצעירים הנ"ל יעזרו בידו שסוף סוף גם הוא יעמוד בקרן אורה ושמחה. ומובן אשר יפה שעה אחת קודם ובפרט אשר חדש החשבון דשנה העברה הוא חדש הרחמים חדש אלול, ובו יש לתקן את אחד עשר החדשים שעברו.

מה ששואל בהחילוק להשגחה פרטית וכללית, מבואר בארוכה בכ"מ, ומהם במורה נבוכים, שומר אמונים וכו'. וכבן ישיבה - הרי בספרים הרגילים בלימוד הישיבה ימצא זה גם בספר החינוך מצוה קס"ט. אלא שאח"כ נתגלה אור בהיר וחידוש דתלמיד ותיק שנאמר למשה מסיני - האמיתיות דהשגח"פ דוקא. ומפורסמת ההוכחה דחולין (סג, א) ואכ"מ.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במ"ש מה שנתחדש לו בלימודו בריש מס' חגיגה, בסברת רש"י ותוס' וכן המחלוקת דבבלי וירושלמי וכו',

הנה יעיין בכל זה בטורי אבן על אתר, מנחת חינוך מצות ת"ץ ובהגהות מעין החוכמה, מלאכת שלמה על המשניות ועוד. ובאריכות מבואר היטב בביאור הרי"פ פערלא לספר המצות לרס"ג מצות עשה מו. וחידוש גדול שם, אשר יש אומרים דמה שנכנס במנין המצות הוא דוקא ראית קרבן ולא ראית פנים.

ג'תשכג

נתגלה... דהשגח"פ דוקא: ראה בארוכה לעיל ח"א אגרת צד.