ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכד

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יצחק יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מנ"א, בו אתה כותב שהנך לומד בישיבת תומכי תמימים בלוד ובערב יום הכפורים הבע"ל יהי' הבר מצוה שלך והתחלת להניח תפילין.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ותבקש את הר"מ והר"י שלך שילמדו אתך בהדגשה הדרושה ריש פרק מ"א בתניא קדישא בהאמור שם בהנוגע לתפילין, כי כמו שהמתחילים בהנחת תפילין בגשמיות בתור הכנה לזמן חיובם ע"פ שולחן ערוך, הנה הוא הדין בהנוגע להכנה ברוחניות, והשי"ת יצליחך.

וכדאי אשר בלי נדר הנה מהיום ועד הבר מצוה תפריש בכל יום חול לפני התפלה איזה פרוטות לצדקה, ותאמר קאפיטל תהלים י"ג לאחר התפלה, נוסף על השיעור תהלים כפי שנחלק התהלים לימי החדש, והשי"ת יצליחך גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תשכד

האברך יצחק יהודא שי': ירוסלבסקי.