ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכה

ב"ה, י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אשר יום הולדת בנו הוא בערב יום הכפורים ומתי לעשות זמן השמחת מרעים.

הנה מובן שיש לעשות התחלה ביום זה עצמו ובפרט חצי יום הראשון וכמובא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנוהגים אז כמו ביום טוב ולא רק בעניני אכילה ושתי' אלא גם בחדוה דאנפין ולסיימה במוצאי יום הכפורים אשר עת רצון הוא וכנוסח המקובל שאומרים אז גוט יום טוב, והשי"ת יזכהו שיהי' א חסידישער פארבריינגען והבר מצוה יגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן...

בברכה.

ג'תשכה

האגרת היא אל ה"ר משה שי' ירוסלבסקי. ראה אגרת שלפנ"ז.