ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכו*

ב"ה, כ"א מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מה שמסיים במכתבו שהמצב באיטליא הוא גרוע יותר מאשר מצייר אותו אני בעצמי, הנה זוהי עוד ראי' נוספת להנחיצות להתחיל בהקדם עבודת הפצת היהדות בשם, ובטח שמע מה ששמעתי אני מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר הקהלה החרדית בפראנקפורט (לפני מלחמה עולמית השני') שהיתה לשם ולתפארת לכל בני ישראל אשר במדינה ההיא, היתה התחלתה משלשה משפחות.

והשי"ת ינחהו ויוליכו בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל.

ג'תשכו*

בפראנקפורט.... משלשה משפחות: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרת תתלב.