ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכז

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפ"נ שלו, ולפלא שגם אותו צריך לעורר כמה פעמים, אשר בצירוף לפ"נ נוגע בהרבה יותר להודיע אודות צדקה ברוחניות מאשר צדקה בגשמיות, אף שמובן ע"פ אגרת הקדש לרבנו הזקן שצדקה גשמית ממשיכה למטה מטה ממש. וצדקה רוחנית כוונתי - ענינים דתורה ומצות בכלל והשפעה על הזולת בפרט בענינים אלו.

ובמכתביו אינו מזכיר דבר עד"ז. והלואי שלא יחסר ע"י חסרון בכתיבה גם בהפעולות.

ומובן ג"כ שאין כוונתי - בכדי שידעו ע"ד פעולותיו גם בעוד מקום, אף שגם זה ענין של מצוה כיון שגורמים שמחה לחבריו מישראל, אלא הוא העיקר - שהידיעה שבעוד זמן יצטרך לכתוב ע"ד פעולותיו לעוד אחד מישראל מוסיף זה כח ואומץ לעשות יותר.

והנראה במוחש אין צריך ראיות נוספות...

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג'תשכז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 544.