ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכח

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו מנ"א, ומ"ש סיבת שתיקתו כי לא הי' אצלו חדשות להודיע, הנה זה מגדיל את התמי' כ"פ ככה וכמובן, והאומנם אין מה לעשות בכרם חב"ד במקצועות הכי שונים אשר באה"ק ת"ו במשך כל הזמן מעת מכתבו האחרון (שכמדומה הוא יותר מי"ב חדש), ומובטחני שגם בעצמו אין ספק בהמענה על שאלה זו כמו שאין ספק בידו שזקוקים לפרנסה גשמית בכל יום ושבוע והרי עאכו"כ בהנוגע לפרנסה רוחנית, ואפילו ע"ד השיעורים שלו בתורת הנגלה ובתורת החסידות ובהשפעה על הזולת ג"כ אין מלה אחת במכתבו זה כמו שלא הי' במכתבו הקודם, והשי"ת יזכהו ויצליחו להכיר את המצב כמו שהוא מתאים להמקרא מלא דבר הכתוב אם בחקותי תלכו ופירש רש"י שתהיו עמלים בתורה ואת מצותי (לשון ציווי שאינו נוגע אם מבינים ומשיגים) תשמורו וגו' - אז מקיים הקב"ה - ונתתי גשמיכם בעתם וגו'.

בברכה לבשר טוב בכל האמור לעיל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר