ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשכט

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז מנ"א, בו שואל באיזה מקום יתיישבו לאחר החתונה בשעה טובה ומוצלחת, וכפי התיאור במכתבו הנה נכון יותר להתענין להתיישב בכפר חב"ד והשי"ת יצליחם שתהי' דירתם מקום משם יפוצו המעינות חוצה, מעינות תורת החסידות (ועל פי המבואר במקום אחר אשר הנקודה הראשונה לאחרי ההתחלה גם היא במדריגת חוצה לגבי ההתחלה וגם על פי נגלה צריך קישור מאחד כדי שתהי' דיני וחסדי מעין עלי'). ומובן שיכול להראות מכתבי זה לאנשי הכפר חב"ד שבטח יסייעו בידו.

בברכה לבשו"ט.

ג'תשכט

הנקודה הראשונה: ראה גם לעיל אגרת ג'תצז, ובהנסמן בהערות שם.