ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשלא

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מהרש"י שי'

שלום וברכה!

במ"ש אודות הערתי בהנוגע להסיפורים, הנה מסכים אני אתו - כמרז"ל - שמצוה לקיים דברי חכמים ובפרט דברי נשיאים, אבל בד"א כשעכ"פ קרוב לומר שנמסרו הדברים בדיוק, אבל במקום שספק גדול בדבר, כיון שבודאי נשתלשלו הדברים ממספר למספר ומפה לפה שאי אפשר שלא יהי' שינוי בניסוח ובפרט בפרטים דלא רמיא עלי' דאינשי, הרי תחת לבקש ולחפש תירוצים בדוחק וכו', קרוב יותר אל השכל לאמר שמלה אחת או שתים אינן בדיוק וקושיא מעיקרא ליתא...

מוסג"פ הקונטרס (שהו"ל לטעם ידוע) מאמר ציון במשפט תפדה מכ"ק רבנו הזקן עם הגהות כ"ק אדמו"ר הצ"צ, ובטח יזכה בו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בכבוד ובברכה.

ג'תשלא

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תה, ובהנסמן בהערות שם.

הערתי: דלעיל אגרת ג'תרנז.