ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשלד

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אשר לפרקים מזדמן אצלו בזמן לימודו שאינו מבין השיעור שלומדים אתו וזה פועל אצלו עצבות כו'.

הנה בכלל דבר רגיל הוא אצל כמה וכמה תלמידים, ובמילא אין להתפעל מזה כל כך אף שמובן שצריך להמעיט לאט לאט את מספר הרגעים דאי הבנה זו, ומהעצות לזה הוא הלימדו בספר, היינו שבשעה ששומע השיעור יהי' מונח פתוח לפניו המקום בספר בו נאמר השיעור, ולפעמים כדאי גם לעצום עיניו לרגעים אלו וע"י צמצום הראי' מתוסף בהשמיעה והתבוננות. ועוד זאת אשר אין להגזים באי הבנה זו שבטח אינה אלא לאיזה רגעים ובאה מצד שהמחשבה משוטטת בענינים אחרים.

במ"ש אשר מצד ההתבונות בפירוש המלות מתאחר קצת מהמנין, הנה בזה יתייעץ עם הר"מ שלו בלימוד ועבודת התפלה וכהוראתו יעשה.

כבקשתו יזכירו אותו ואת אחיו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח שומר הוא עצמו וכן יעורר את אחיו הגדול על שמירת שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, בחומש תהלים ותניא הידועים, אף שצריך להיות כמנהג ישראל, בלי נדר, הנה יש לדקדק בשמירתם והשי"ת יצליחו לתלמוד תורה ביראת שמים ולקיים מה שכתוב עבדו את ה' בשמחה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תשלד

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים חוב' יב ע' 15 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.