ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשלה

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו סניף...

ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מאשרים קבלת מכתבן... ולפלא על הפסק הארוך כ"כ בקבלת ידיעות מהן.

בודאי עבר כבר תקופת ההתחלה, אשר כל התחלות קשות, וירחיבו פעולותיהן ביותר וביותר, וכפי דרישת השעה, אשר גם דרישה זו הולכת וגדולה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ואחת הנקודות העיקריות כפי הנראה מכאן - היא העמידה בקישור מתמיד ומתגדל עם האמהות דהתלמידים ותלמידות בתי ספר, ובפרט דבתי ספר החבדי"ם, בכדי לחזקן ולעודד את רוחן, ושהאוירה בבית תהי' מעין המשך להאוירה בבית הספר, ולא ח"ו בנגוד לרוח זה - המפריע בחינוך של תלמידים-ות באופן הכי יעיל, ומובן אשר אין די ומספיק לזה העזר הניתן להן בגשם, אף שחשוב ונכון הוא במאד, ומוכרחות גם פגישות עמהן מזמן לזמן בכדי לבאר להן גודל ערך חינוך ברוח תורתנו תורת חיים, ולעוררן לשאלות ולגילוי הבעיות המעיקות על לבן, שאז ניתנה האפשריות לפותרן באופן הרצוי ולהסיר על ידי זה כמה מניעות וקישויים בחיי התלמיד-תלמידה ובחיי ההורים.

ובקשר עם זמן הלימוד הממשמש ובא, הנה מובן שזוהי עבודה שהזמן גרמא, ובפרט שהחדש אלול חדש הרחמים מתחיל ימים אלו, חדש שבו מתעורר לב כל אחד ואחת מבני ישראל, ונתגלה בו הנקודה הפנימית, אשר תמיד היתה באמנה אתו ית', ושאיפתה ותשוקתה היא, כמאמר נעים זמירות ישראל: אחת שאלתי מאת ד' אותה אבקש שבתי בבית ד' וגומר.

בברכת הצלחה בעבודתן בקדש.

ג'תשלה

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 307 ובשלימות בחכ"ב ע' 398.