ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשלז

ב"ה, א' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ג מנ"א, והשומר את עמו ישראל אשר לא ינום ולא ישן, ישמור את כל אחד ואחת מהם בתוך כלל ישראל בעינא פקיחא הן בגשמיות והן ברוחניות, ויצליח בעבודתו בקדש למעלה מדרך הטבע מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

מוסג"פ לקוט אלול אשר בטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

נ.ב.

במ"ש אודות השפעה על בני ישראל במרוקה איך לפעול עליהם, באשר לא שמשו ככל הצורך וכו'. הרי כבר ידוע אשר צדיקים דומים לבוראם וכמו הקב"ה בכתיבתו בתורתו אנכי - אנא נפשי כתבית יהבית - כן הוא בהנוגע לנשיאנו נשיאי חב"ד, שהכתביו עצמם במאמרים ושיחות הק' ומהם יש לשאוב, וכפתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, געשעפט געשעפט עד ביאת המשיח.

ג'תשלז

מו"ה ניסן שי': פינסון. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תקצז, ובהנסמן בהערות שם.