ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשלט

ב"ה, א' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו מכ"ב מנ"א, עם המוסגר בו, ונהניתי אשר השגחה העליונה הזימנה לו אופן הפצת המעינות בישיבה פלונית, וכן בין בחורים מסוג כו', אשר רואים במוחש שזהו באתעדל"ע בהנוגע להבחורים ולהישיבה וכן בהנוגע לו לעצמו, ובמילא מובן עד כמה נחוצה השתדלות ביותר וביותר בזה, כי אף שמחד גיסא אתעדל"ע יכולה להיות ח"ו בלי תוצאות, אבל לאידך גיסא כשממשיכים אותה למטה הרי זהו ממקום שהוא נעלה יותר מאתעדל"ת כמובן, ולכן מסטרא דא היפך החדוה במילואה, כי נראה אשר ההשתדלות בהנ"ל היא חלושה ביותר, אף שבודאי שבהתעסקות קלה שלו הי' בזה ענין של פרנסה ברורה ברוחניות ובגשמיות - באיזה אופן התאמצו בזה ואפילו באם הי' גם ספק וספק ספיקא, ומזה יש ללמוד כ"ש וק"ו בהשתדלות בענין הנ"ל.

וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש שזכינו לזמן כזה אשר יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, ובמילא ביחד עם קושי הנסיונות, הנה בכמה ענינים ובפרט בעניני אנ"ש באה"ק ת"ו, מובטחני שיראו גם בעיני בשר פרנסה בגשמיות אם יתעסקו כדבעי בפרנסה רוחניות, ולדאבוני לא זכיתי עדיין שיתקבלו דברי אלה, וכבר כתבתי לאחדים מאנ"ש באה"ק ת"ו שמצבם הוא ע"ד המובא בתניא סוף פרק מ', לאחד שעומד בנהר וצועק מים לשתות, אבל אין רצונו להרכין את הראש להמים שבנהר מקור מיים חיים אף שעי"ז יהי' גם כן מים ולחם היינו פרנסה בגשמיות כפשוטה.

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל ולכוח"ט.