ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשמ

ב"ה, א' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

האברך שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א מנ"א, בו כותב ע"ד מחשבה לנסוע ללמוד לתומכי תמימים דכאן, וצריך הי' להתמיד בתומכי תמימים דצרפת, ולהשתדל בהשפעה על הזולת, ובפרט וביחוד על האברכים שבאו ממרוקה ללמוד בתו"ת דצרפת, הצריכים התעסקות מיוחדת, ואשרי חלקו של כל אחד ואחד שיעשה בזה, הן בתורת רב ועוד יותר בתורת חבר וכמרז"ל הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מ[רבותי], ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, וכמבואר במרז"ל המובא בהקדמת התניא על הפסוק מאיר עיני שניהם ה'.

ולהודעתו מיום הולדת שלו, הנה בטח ינהג במנהג אנ"ש ביום ההולדת בעלי' לתורה (או ביום הש"ק שקדם לו, באם אין יום הקריאה ביום ההולדת), בנתינת צדקה קודם התפלה שחרית ומנחה (ואם חל בש"ק או ביום טוב, אזי ביום שלפניו), ולימוד שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות, לבד שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה ובקיום המצות בהידור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ג'תשמ

האברך שלום שי': איידלמן.

בהשפעה... שבאו ממרוקה: ראה לעיל אגרת ג'תלג, ובהנסמן בהערות שם.

וכמרז"ל: תענית ז, א.