ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשמה

ב"ה, ד' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' רב מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אלולו.

א) בהנוגע לתמונת האותיות אשר בסת"ם שבנוהג חב"ד, הנה כמה שינוים ישנם ממה שכתב רבנו הזקן בשו"ע שלו, וכמדובר בכמה מקומות בטעם השינוי שבין פסקי רבנו בשולחנו הטהור והפסקים שלו בסידורו ובמה שהנהיג בהנוגע לפועל, ועיין ג"כ שער הכולל בתחלתו, קונטרס פסקי הסידור להרב נאה ועוד, ובהשייך לתפילין ביחוד ידוע הכתוב בבית רבי פרק יו"ד אשר התפילין תיקן רבנו הזקן עפ"י קבלת הראשונים וקבלת האריז"ל בכתיבתם תיקונם והנחתם עיי"ש, והן הדברים הנלמדים מפה אל פה מסופר לסופר וקשה לבארם ככל הצורך בכתב, ואין הכתב משמש אלא בתור עזר להנאמר בעל פה, ולכן בשאלה כהנ"ל וכיו"ב יתדבר עם סופר סת"ם כמנהג חב"ד, ויבאר הפרטים.

ב) במ"ש אודות שיעור אצבעים על אצבעים בהנוגע לתפילין, הנה כמה

מהאחרונים בשו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"א מפרשים שהכוונה בזה לתתורא, אבל בפרי מגדים שם מפרש לדעת רש"י הכוונה על הבתים וכן משמע ג"כ מלשון הרא"ש, ומובא בטור שהכוונה על הבתים, וכמו שהעיר ג"כ ע"ז באות חיים שם ס"ק יט-כ. ולכן המהדרים עושים מדת הבתים אצבעים על אצבעים.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תשמה

מו"ה חיים: סאשיטסקי.

לתמונת האותיות: ראה גם לעיל אגרת ג'תשמג, ובהנסמן בהערות שם.