ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשמז

ב"ה, ו' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אלול, ומחכים להמשך בבשו"ט אשר בו, ובמ"ש בהנוגע לימי עיון, הנה אם מתאימים הענינים לתנאי אה"ק ת"ו אפשר יש להשתדל לסדרם בימי חוהמ"ס זמן שמחתנו.

נהניתי ממ"ש אודות לימוד דא"ח בירחי כלה ובודאי מנצלים איזה רגעים לדבר אין דעם ארום פון חסידות, והעיקר בהנוגע ללימוד תורתה והליכה בהדרכותי' ובהנהגותי' בהימים שלאחר כך, כי הרי סו"ס זהו העיקר. לפלא שאינו מזכיר ע"ד פעולות נרחבות דצעירי אגו"ח ומקצר ג"כ בהנוגע לפעולות נשי חב"ד, והלואי שלא יהי' זה אלא השמטה בכתיבה ולא ח"ו מגרעות בהפועל, והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בזה.

נתקבל מחנים חוברת גליון כב-כד ומבהיל המכתב הראשון במענה לריקודי תערובות, והאומנם לא היתה כל תגובה על מכתב זה, וכדאי הי' להעתיק הקטעים מספר יערות דבש וכו' כצורתו בהוראת המקור והדף, ולבקש את העורך להדפיס בצירוף שאלה פשוטה איך לאחרי דברים ברורים כאלו מגדולי האחרונים שנתקבלו לפוסקים בתוככי כל בני ישראל, יש עדיין מפקפקים ורוצים לאמר אחרית אם אפילו לא היו ידועים מתוצאות בפועל מריקוד תערובות הידועות לכל וכו'

בברכת כוח"ט ולבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ג'תשמז

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 517 וחלקה בחכ"ד ע' 469 והושלמה ע"פ העתקה.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תשיב, ובהנסמן בהערות שם.

מכ' הר"י לחובר: "עוד על רקודים מעורבים", שמוכיח מכמה מקורות את האיסור שבדבר.

*) עתה נתקבלו מחנים כה (וכז) וראיתי שם מכ' הר"י לחובר.