ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשמח

ב"ה, ו' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

... מה שכותב אשר יש קישוים במנין במקום שם דר וכו'. הנה מצב זה דורש שימשיך דירתו במקום זה וישתדל בכל יכולתו בהחזקת עניני יהדות והפצתה, אשר כאדם הנמצא על אתר קל יותר לעשות בזה הן בגלוי ועוד יותר מן הצד, ובפרט שזכה להיות מתלמידי תומכי תמימים אשר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע הניח עליהם שם התואר נרות להאיר דוקא, ובודאי ימצא לו עוזרים מבין הנמצאים במקום זה, אבל גם אם ח"ו לא, אין זה ממעט אחריותו וגם זכותו, אלא אדרבה עוד מוסיף בזה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט ע"פ פסק בי"ד של מעלה, אשר בגלל המסירות נפש (של רבנו הזקן) הנה בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (נדפס בספר קיצורים והערות לתניא דף קכ"ב בסופו).

לפלא שאין מזכיר ע"ד שיעוריו בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ובודאי ימלא בהזדמנות הבאה וכל המפרט בכגון דא הרי זה משובח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ג'תשמח

מו"ה דוד: שלומוביץ.

פסק בי"ד: ראה גם לעיל אגרת ג'תכט, ובהנסמן בהערות שם.