ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשמט

[ז' אלול תשט"ו]

במענה על מכתבו משילהי מנ"א, בו מתאר את מהות ואיכות התלמידים ד... ובודאי כשיקרא (העתקת) מכתבו עוד הפעם, הנה יבוא להמסקנא המידית הראשונה והכי פשוטה, אשר מתפקיד ההנהלה והמורים בפרט להגבי' את הסוג השלישי לאיכות סוג השני ושניהם גם יחד לאיכות סוג הראשון. ועצם מציאות תלמידים באיכות סוג הראשון - יקל עליהם עבודה זו, ואין הדבר תלוי אלא ברצונם. וכבר ידוע אשר מסייע בזה גם כן, מה שמפרידים החברותא של תלמידים גרועים ביותר. ובמכש"כ וק"ו מהמסופר בטעם שאסר יוסף את שמעון. ומזה מובן ג"כ התרופה למה שכותב שמסוג השלישי אין להם חוש בעניני חסידות כו' וכו' - ששהותם ב... והשתדלות עמהם בכיוון זה בודאי ישפיע עליהם לטוב. ויה"ר שיהי' בקרוב ממש.

ובמ"ש אודות תנאי האש"ל וכו' שאפשר גם זה משפיע על המגרעות באיכות התלמידים, הנה יכתוב בזה הצעה מפורטת לשיפור המצב, ואפשר - כפי היכולת - תביא לשינוים ממשים. ומובן מבלי שיודע שממנו נודע המצב.

מה שמסיים במכתבו, אשר הוראה במקומות הרחוקים מן הישוב כו' פוטרת שירות - ומסופק אם עליו לעשות זאת, אינו כותב פרטים בזה. ובכל אופן הנה טוב בשבילו, הן בגשמיות והן ברוחניות - שינצל זה שההשגחה העליונה הביאתו ל... שדוקא הוא יעמידו על הגובה הראוי, עכ"פ בגובה האפשרי. ואינו מובן - אם יעתיק למקום אחר מה יוכל לעשות בזה, שהוא הוא חלקו היפה. ויה"ר אשר... ושמח יהי' בחלקו הכי נעלה האמור, ויעבוד בזה מתוך שמחה אמיתית, הפורצת גדרי הגוף החומרי ומזכך את גוף הגשמי, שעי"ז גדלה ההצלחה ביותר וביותר.

ג'תשמט

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 407.