ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנ

ב"ה, ז' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל של עתה ועיקר באתי, כי בודאי זוכרים הם תוכן מכתבם ע"ד החופש - אשר אי אפשר יהי' לעכב התלמידים בשילהי אלול ועשי"ת וכו' בהישיבה אם לא יתנו להם חופש בזמן הקיץ, ועל יסוד השערה וקס"ד זו, הנה נתנו חופש למאות תלמידים לכמה זמן, אשר בודאי חסר הי' בלימודם תורה (והלואי שלא הי' חסרון גם בקיום המצות).

וכמו שנתנו החופש בלבב שלם - הרי בטח יכירו בהמוטל עליהם לקיים החלק השני בהנוגע להסדרים בשילהי אלול ועשי"ת וכו'.

בברכה לבשורות טובות ומפורטות בכל האמור לעיל ולכתיבה ולחתימה טובה.

מ. שניאורסאהן

ג'תשנ

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 499.

ע"ד החופש: ראה לעיל אגרת ג'תקכא.

לעכב התלמידים בשילהי אלול ועשי"ת: ראה לעיל ג'תרפ, ובהנסמן בהערות שם.