ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנא

ב"ה, ז' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אזכיר עכ"פ עוה"פ הנקודה עלי' הזכרתי בכמה ממכתבי לכמה מאנ"ש והמוסדות, אשר במציאות אין קיום כלל להקס"ד שמוסד אחד יתקיים על חשבון הירוס השני, ואשר קיום מוסד חב"ד אין תלוי כלל וכלל במצב הכללי של עניני חב"ד באה"ק ת"ו, ובמילא אין זה נוגע כלל, עאכו"כ שאין כדאית איזה טרחה של אנשי המוסד בשביל הרמת קרן חב"ד בכללות באה"ק ת"ו.

ומלבד שאין קיום לסברא זו מפני רוחניות הענינים, הנה גם כפשוטו המתבונן עתה במה שיהי' למחר ולמחרתים ורוצה להביא בחשבון גם הנעשה מחוץ לד' אמות שלו המצומצמות, מבין, אשר שיטה הנ"ל לא רק שמזקת היא בכלל אלא שלראש ולראשונה מזקת מוסד זה שהנהלתו אוחזת בשיטה זו, ומזה מובן אשר אם הנהלת מוסד... מביאה בחשבון רק הרווחים של הישיבה המצומצמה ורואים רק הרווחים המידים, הנה יש להתפלל ולהאריך בתפלה זו שיתארך הזמן עד שיבואו תוצאות האמורות לעיל ח"ו ובמילא כולי האי ואולי יחזרו בהם ובשיטתם בנתים...

בברכה לבשורות טובות ומפורטות בכל האמור לעיל ולכתיבה וחתימה טובה.