ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנד

ב"ה, ח' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שהגיעו אלי ידיעות ע"ד מה שקרה בינו ובין... שי', וכפי ששמעתי הנה בקשו אצלו מחילה וסליחה, וכנראה אשר לא נענה להם.

והנה אם כנה שמועה זו הרי בודאי למותר לעוררו על דין תורתנו תורת חיים, בהנוגע לאיש הנעלב כשמבקש אצלו מחילה על העלבון, ועאכו"כ המובא בזה בכ"מ בתורת החסידות, ועאכו"כ כשנמצאים אנו בימי חדש אלול שהוא חדש חשבון הנפש של כל השנה שעברה, אשר כשעושים חשבון מההנהגה במחדו"מ שלו במשך החדשים שעברו, ובכל זה מבקש מממה"מ הקב"ה שימחול ויסלח ויכפר על כל זה ולא ישאר ח"ו שום רושם ולא עוד אלא שבלשון אגרת התשובה לרבנו הזקן רפ"ב יתרצה לו לראות פני המלך כו', שמובן מעצמו פעולת הבקשה כשמתנהג באופן הפכי לגמרי, ובהנוגע לעלבון מבשר ודם מאדם כערכו כו' וכו' ואין להאריך בדבר הפשוט ומובן, ועיין ג"כ אגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ה.

ואפשר שהשמועה הנ"ל אינה נכונה, ואחכה לבשו"ט בחוזר בכל אופן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א