ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנה

ב"ה, י' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי מנ"א, וכן הפ"ש שהגיעני על ידי הרה"ג כו' שטענציל שי'.

מה ששואל פירוש מה שכתבתי אודות הפעולות בהסביבה, ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בכגון דא, שהוא "עם כל הפירושים". ובודאי, כשיתבונן - ימצא עוד אופני פעולה נוסף על אלו שכותבם, וגם להם כיוונתי. וקצרה היריעה מלפרט את כל האפשר להעשות, ובפרט בדורנו זה - שהנה זה עומד אחר כתלנו, ורואים בחוש שנותנים הצלחה בלתי משוערה, אף שרואים ג"כ גודל ההעלם וההסתר בהעדר הפעולה ואי הניצול של ההצלחה ואפשריות הניתנה באתעדל"ע...

במ"ש אשר על אנ"ש והתמימים להתאגד באגודת אחים כו' הנה אף שלמותר להאריך בגודל הדבר, וכבר צעקו על זה קדמאי, ומה לנו יותר ממאמרי החלצו - מתחיל מרבנו הזקן עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר - ואין צריכים להעדפה מדילי, אבל פשוט ג"כ, שכל המקשר הפעולות העומדים על סדר היום-יומי בהגשמת אגוד זה, אין זה אלא לועג לרש, אם לא גרוע מזה, היינו רצון לבטל אפשריות הפעולות מעיקרם, כיון שהבאת אגו"ח כזו בפועל, הלואי שתבוא לאחר עדן ועדנים.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם כפי כתבו. והשי"ת יזכהו ויצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ולהכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ג'תשנה

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 451 וחלקה בע' 457 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה אלכסנדר סענדר: יודאסין.