ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנו

ב"ה, י' אלול, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד המשתתפים בועידה הארצית הל"ג

של הסתדרות צעירי אגודת ישראל

באמריקה

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

במענה על הודעתם ע"ד הועידה הארצית שתתקיים בימים ט"ו-ח"י אלול.

יהי רצון שתהי' הועידה ועד של יראת שמים חכמה ומעשה גדול, אשר יביא כינוסם תוצאות טובות בפועל ממש בהחזקת היהדות האמתית והפצתה בחיי היום-יום בכל המקומות אשר השפעתם מגעת.

ההכרה בהעזובה המבהילה בשטח הפעולה לשיפור חיים הדתיים של הדור הצעיר בטח תביא אותם לידי הכרת המסקנא מזה, אשר ההשגחה העליונה הטילה על כל אחד ואחד מהם התפקיד הקדוש והכי אחראי להשתדל בכל כוחותיו ויותר לשפר מצב זה.

ומובן אשר ביחד עם החובה והזכות שההשגחה מעמיסה על כל אחד ואחד ניתנים ג"כ הכוחות שיוכל למלאות תפקידו במילואו, וכמרז"ל אינו מבקש אלא לפי כחן. וכוח צעירים יפה הוא כיון שמלאים מרץ והתלהבות, ובלבד שינצלו אותו במילואו במלחמות הוי' לחיזוק בדק היהדות על ידי שלילת הפשרה ועל אחת כמה וכמה שלילת השיתוף של איזה ענין שיהי' עם שם שמים התורה והמצוה, אשר אורייתא וקוב"ה כולא חד.

וגמר וכותרת כינוסם אשר ביום הבהיר דח"י אלול הוא, יום הולדת את הבעל שם טוב ויום הולדת את רבנו הזקן (בעל התניא והשו"ע), אשר הורונו דרך סלולה באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל ואיך שכולי חד הם, והאירו לבותם ועיניהם של ישראל לדורי דורות, הנה יהי רצון אשר יגרום היום ויביא ברכה והצלחה בכינוס זה להחליט ולהביא ההחלטות הטובות בפועל.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.