ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנז

ב"ה, יו"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

על ידי הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בן ציון שי' שם טוב שד"ר, קבלתי ידיעה בהנוגע למצב בריאותו, ותקותי חזקה אשר הכל הי' בסדר ובהצלחה ויבשרני טוב בזה. ובודאי למותר לעוררו על מרז"ל אשר כל הזהיר ביין של קידוש* וביין של הבדלה** הרי זה מוסיף במאור עיניו.

ובימי חדש אלול חדש החשבון של כל השנה, יש לומר בזה גם על דרך הרמז והמוסר, אשר כל הזהיר ביין (נכנס יין השכל וההבנה - יצא ונגלה סוד האדם והבריאה) של קידוש (במה שעליו לקדש בחייו ובחלקו בעולם על ידי עשה טוב (מצות עשה)) ובהבדלה (במה שעליו להפרד ולהבדל מזה על ידי סור מרע (מצות לא תעשה)) הרי זה מוסיף במאור עיניו של אדם, אשר יראה את האמת בכל סביבתו ובקרבו פנימה אמת הוי' לעולם, וכלשון הרמב"ם (תחלת יסודי התורה) הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתו (ומקודם לזה) וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו.

בברכה לרפואה קרובה ולבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה.

ובהבדלה הוא ע"י השירים, כיון דעד עת קץ שאת רוח הטומאה אעביר מן הארץ - הוא רק שמעכבים את הפורעניות, כלשון הפדר"א, ולא שמבטלין כליל מכל הארץ, שזוהי פעולת מצוה עצמה. ואכמ"ל.

ג'תשנז

כל הזהיר: ראה גם לעיל אגרת ג'תרפח, ובהנסמן בהערות שם.

*) שבת קיג, ב וברש"י שם.

**) ראה פדר"א פ"ך ובפי' הרד"ל שם. - עיון תפלה בסי' השלם.