ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשנח

ב"ה, י"א אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הרביעי, בו מפרט הסברות השונות בענין קביעת מקום דירתם לאחרי החתונה, בשעה טובה ומוצלחת, ושואל חוות דעתי בזה.

ולדעתי הנה לראשונה יש להביא בחשבון ההתיישבות בכפר חב"ד, כיון שתקותי חזקה שעומד הוא בראשית התפתחותו, ואשרי חלקו של כל אחד ואחת שישתתפו בהתפתחות זו ככל אפשריותם. ואם מאיזה טעם שיהי' או הטעמים שכותב במכתבו אין זה בא בחשבון לדעתם, הרי אז יש להתיישב בסמיכות מקום למקום עבודתו בקדש מלאכת שמים, היינו סמיכות מקום ל... מבלי שיצטרך לאבד זמן על נסיעות ברצוא ושוב, נוסף על מה שנוגע להבריאות ולרבות המחשבות. ובפרט שיש מקום לומר שגם לב"ג תחי' ימצא שם כר נרחב לניצול כשרונותי' שכותב אודותם.

ועוד באתי להוסיף, אשר כנראה ממכתבו הנה העריך תכנית רחבה בהנוגע להסידורים - שלדעתו צריכים להיות קודם החתונה. ואף שאיני יודע המחירים באה"ק ת"ו בפרטיות, אבל כנראה מהקוים כללים שמזכיר, שיעלה בסכומים גדולים ביותר שמסופקני אם ישנם בידו, ואפילו אם יהיו בידו כל הסכומים ספק אם כדאי להשקיעם בדמי מפתח וברהיטים. ופשיטא, אשר לא יופי החיצוני של הרהיטים ולא אפילו החיצוניות של כותלי הבית הגשמי - הם יסודות המוכרחים לבנין בית בישראל. ואין להאריך בדבר הפשוט, ובפרט למי שזכה והוא תלמיד ישיבה חסידותית ישיבת תומכי תמימים. והשי"ת ינחהו באופן הטוב לפניו ולפני ב"ג - שיחיו - בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשר טוב בטוב האמיתי בכל האמור לעיל ולכתיבה ולחתימה טובה.

מ. שניאורסאהן