ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשסג

ב"ה, י"א אלול, תשט"ו

ברוקלין.

מחו' הרה"ח נו"נ כו' מו"ה מנחם מענדל

שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ה' אלול עם המוסגר בו כי"ק אגרות הקדש של הרה"צ הרה"ח כו' הר"ה מפאריטש ושל כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, ות"ח ת"ח על תשורתו זו; אשר אף שישנם כאן פוטוגרפיא אבל מובן שאינו בדומה כלל וכלל, ובודאי כיון שנתעורר בהנ"ל הנה אם ימצא ת"י או ברשותו מביכלעך חסידות של אביו ז"ל או בכלל מבני המשפחה או מאגרות הקדש וכנ"ל, לא ימנע הטוב ממני ותודתי מקול"ע נתונה בזה מראש.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם בהפ"נ על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יחזק ההתקשרות ע"י שמירת תקנותיו והליכה בדרכיו אשר הורנו, נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים וכל המוסיף מוסיפין לו.

בתודה כפולה ומכופלת על השילוח ובברכת

כתיבה

וחתימה טובה, מחו'.

נ.ב.

רואה אני במכתבו אשר הוא גם מגזע הרה"ג מדריבין ע"ה, ואתענין לדעת אם יו"ח מוציאים לאור הכתבי יד מעזבונו, ות"ח על הפרטיות בזה.

בחבילה בפ"ע נשלח לו מהיו"ל כאן, ובטח יאשר קבלתה.

ג'תשסג

מו"ה מנחם מענדל שמואל: סלונים. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ב שיא.

הרה"ג מדריבין: הג"ר אליהו יוסף רבלין, מח"ס אוהלי יוסף.

הכתבי יד מעזבונו: ראה לעיל אגרת ג'תרנז, ובהנסמן בהערות שם.