ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשסה

ב"ה, י"ב אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת כתבו משילהי מנ"א וכבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך להם כתוכן מכתבו. ובטח יודע אשר הצנור לעניני התקשרות בכגון דא הוא הליכה בדרכיו אשר הורונו וקיום תקנותיו, ובודאי מקיים או עכ"פ יקיימם מכאן ולהבא את שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

אתענין לדעת בפרטיות המתאימה מפעולות... שי' בהווה ובהנוגע לעתיד, ובודאי למותר לעוררו וגם את אחיו הנ"ל על החובת גברא שהיתה בכל מקום ובכל זמן, עאכו"כ בדורנו דור יתום זה, ובארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה עד אחרית שנה לעשות חלקו להחזקת היהדות והפצתה, ודוקא ברוח של יראת שמים טהורה, וביחוד גדולה האחריות בזה של אלו אשר זכות אבותם מסייעתם, אבות שפעלו ג"כ בכיוון זה עשיריות שנים בחייהם עלי אדמות, ובפרט כשזכינו לגילוי אור תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו תורת החסידות הכללית וכפי שנתעמקה ובהסברה בתורת חסידות חב"ד ובי' ע"ד גודל הענין של אהבת ישראל, ואיך שואהבת את ה"א ואהבת לרעך כמוך חד הם, וכמרומז ג"כ במאמר רבי עקיבא אשר ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, וכמאמר רבו דרבו הלל הזקן אשר גם בחול שהוא תרגום מקדש הנה זהו כל התורה כולה (שבת לא, א) וכמאמרו והדרכתו אוהב את הבריות ומבואר בתניא פרק ל"ב ובספר המצות לרבנו הצמח צדק מצות אהבת ישראל, ולגודל הענין הנה יש לחשוש שדוקא בזה תהי' התנגדות הלעו"ז ביותר ובפרט מהאל זר אשר בקרבך (שבת קה, ב) ובלית ברירה מתלבש היצה"ר באיצטלא וטענות של ת"ח וירא שמים, אלא שכמרז"ל בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין, הרי הודיענו ע"ד רמאותו זו בתורתנו תורת חיים ובפרט בתורת החסידות ובמילא בתקיפות הדרושה מצד הקדושה האמיתית הנה מבטלים גם ערמומיות זו וטענותיו המיוסדות עלי'...

בברכה לבשר טוב בכל האמור לעיל וגם בענינים שלו ובברכת כתיבה וחתימה טובה.