ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשסז

ב"ה, י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבלי הוראת זמן הכתיבה:

במ"ש שאני אמחול על מה שלא השתתף בבחירות. הנה פשיטא שאין זה ענין פרטי שלי עאכו"כ קפידא שי, אלא כמו שכתבתי וגם פרסמתי דעתי ברבים שברור הדבר שכל מי שיש לו הרשות להשתתף בבחירות (היינו שלקח תעודת זהות ומשלם מסים בהמדינה, ועוזר בשאר הענינים שלה, כי ירא הוא שמא יאסרו אותו או שלא תהי' הנוחיות שלא הורגל וכמו שירות המים ולא ממימי הבאר, וכיו"ב), הרי מחויב הוא עאכו"כ להשתתף בבחירות שאין בזה כל סיוע לאיזה משרד שהוא ומיעוט קול אחד ברשימה היותר חרדית, מגביר החשיבות הערכית של רשימות המנגדים על ה' ותורתו...

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תשסז

שלא השתתף בבחירות: ראה לעיל אגרת ג'תקנט, ובהנסמן בהערות שם.