ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשסח

ב"ה, י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' אלול, הנה ת"ח על הבשו"ט בהנוגע למצב בריאות התל' פב"פ ופב"פ שיחיו, וכן חוות דעת הרופא אודות בריאות השאר. ויה"ר שתכה"י יהי' בידו לבשר טוב וחסד, הן בגשמיות והן ברוחניות, הן מעצמו והן ממושפעיו.

במ"ש אודות... הרי בודאי ידוע לו חוות דעתי בזה, ומה שמביא ראי' מהתלמידים שבאו לכאן, הרי בודאי ידוע לו גם בזה שמלבד אחדים ממש, הנה לא היתה דעתי נוחה מביאתם לכאן, ולדאבוני ולצערי הנה נוכחתי שהלואי היו שומעים בקולי והיו ממשיכים בלימוד בצרפת או באה"ק ת"ו ולא עוד אלא שאם הי' זה ביכולתי והיו נשמעים לי, הנה רובא דרובא מהם הייתי שולח בחזרה למעבר לים וד"ל, וידוע מרז"ל על הראשונים אנו מצטערים וכו'. ומובן ג"כ שמה שכותב הנני לעיל בהנוגע להתלמידים הנה במכש"כ וק"ו שהוא שייך להאברכים ואפילו להזקנים בכל הפרטים הנ"ל ועוד יותר. ומה שמוסיף הנני זה במכתבי, הוא, שברשותו בזמן המתאים לפרסם את זה, כי חבל על המכתבים שכותבים אלי עד"ז כיון שמזמן לזמן הנני נוכח עוד יותר בהאמור לעיל, און אויב מען וויל ניט פאלגען, איז צו וואס דארפמען פריער פרעגען און דערנאך ניט פאלגען.

במ"ש אודות מנהג התלמידים הספרדים לקום בהשכמה ולאמר סליחות מתחלת חדש אלול. הנה פשוט שיש להניח להם במנהגם מנהג אבותיהם וכפסק התורה בזה.

ומ"ש שזהו הירוס בהלימוד, אינו מובן, כיון שדי שעות ביום ואדרבה אם קמים בהשכמה ה"ז הוספה בזמן ועכ"פ לא מיעוט.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולהכנת התלמידים בימי הרצון האלו באופן המתאים ודרוש בעבודתם בעצמם ולהשפעתם על הזולת.

ג'תשסח

מוהרנ"ן: מוה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תלד, ובהנסמן בהערות שם.