ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשע

ב"ה, י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מתחלת אלול, בו כותב אודות מצב בריאותו ובעיקר בנוגע לריח הפה.

והנה ידוע אשר ע"פ תורתנו תורת חיים הרי בכל דבר בגוף הצריך תיקון, צריך לעשות הן בגשמיות והן ברוחניות, וברוחניות הנה יזהר ויוסיף בענינים התלוים בפה, היינו להזהר מלשון הרע, דברים בטלים, באוכלין ומשקין וכיו"ב, ובהקו דועשה טוב להרבות באותיות התורה והתפלה ובדברי התעוררות גם לזולתו לחיזוק ביהדות בתורתנו ומצותי', וככל שידייק ויוסיף בזה תתקדם הטבת מצב בראותו גם בגשמיות, וישאל חוות דעת רופא מומחה לסדר לו סדר באכו"ש ותרופות רפואות המתאימות, כי יש מקום לאמר שזהו תלוי באופן עבודת אברי העכול.

ובימים האלו בפרט צריך לבדוק את התפילין שלו כון המזוזות בדירתו ושתמיד - וכן בלבד במקרה יוצא מן הכלל - יהי' לבוש טלית קטן כשר בציציות בדוקות בכל יום כדין.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כשיודיע גם שם אמו - יזכירוהו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל, לרפואה קרובה ושלמה.

02