ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעא

ב"ה, י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח א"א נו"נ איש רב פעלים ובעל מדות

תרומיות

הרב מו"ה ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הרביעי לחדש הרחמים.

נעם לי לקרות במכתבו מה שכותב אודות ביקוריו במקומות השונים ועבודתו במקצוע המיוחד אשר כל לבבות דורש ה', ובודאי גם בעבודה זו יוסיף אומץ, והשי"ת יצליחו אשר ע"י דרכי נועם וכפתגם רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך היא הכלי לואהבת את ה' אלקיך, יתגברו נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה וימציאם גם לפנות אלו הנדחות בגשמיות ובמילא יזכך ויעלה משם הניצוצות הקדושות ע"י התעוררות לב כל אחד הנמצאים שם לאבינו שבשמים והגילוי אצלו בפועל של החלק אלקה ממעל ממש הנמצא בכל אחד מישראל ואשר תמיד היתה באמנה אתו, ובודאי ההסברה בהנ"ל מעודדים את רוחם, וגם בענינים המבוארים בארוכה לפ"ע בתניא קדישא פרק כח, לא ועוד.

נעם לי לקרות מהני מילי מעלייתא שבסיום מכתו ברש"י סוף כתובות, ות"ח ת"ח על העבר בכתיבה זו ובקשה גם על להבא. ובהמשך למה שכתב לי במכתבו הקודם בהרמז שמיכאל כהן גדול למע' ואהרן כהן גדול למטה ואהרן קודם ונרמז בהכתוב כי היום ה' נאה אליכם, הנה חפשתי זה בילקוט שמעוני ככתוב במכתבו ולע"ע לא נמצא, כנראה הוא טעות המעתיק, כי מקומו במגלה עמוקות ר"פ שמיני ובשל"ה שם.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ.ב.

בחבילה בפ"ע נשלח לו רשימת המאסר של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבטח תעניין אותו.

ג'תשעא

מו"ה ארי': לוין. אגרת נוספת אליו - לעיל ג'תרצז.

בהרמז: ראה לעיל שם.