ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעב

ב"ה, י"ד אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת "סנהדרי", ת"ת

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מתחלת אלול, בו כותבים על המצב הדחוק של הת"ת וכו'.

ובודאי ידוע גם להם המצב הדחוק של מוסדות חינוך חב"ד וגם אלו הנמצאים באה"ק ת"ו, וכבר ידועה הוראת רז"ל על הפסוק אם כסף תלוה את העני עמך, ובכל זה הנה חבר אני לכל אשר יראוך וגו' ומוסג"פ סקריפ בתור השתתפות סמלית בהוצאות הת"ת שלהם.

ויה"ר אשר חפץ ד' בידם יצליח לחנך דור יראים ושלמים בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה אשר כל רואיהם יכירם כי זרע ברך ה' המה, המחדירים ע"י הכלי והצנור של אהבת ישראל את אהבת ד' ואור התורה ומצותי' בתוככי בני ובנות ישראל בהשפעה ההולכת וגדלה ולימוד הדעת את ה'. והתקשרות באילנא דחיי כלשון רע"מ בזהר חלק ג' קכ"ו ע"ב תוסיף חיים אורה ודעת בחיי היום יומים הלוך והוסיף עד שיקוים היעוד ולא ילמדו איש את רעהו ומלאה הארץ דיעה את ה'.

בכבו' ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש ללמד תורה שלימה הנגלה והנסתר ביראת שמים טהורה, ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.