ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעה

ב"ה, ט"ו אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי, בו כותב אשר כמה שנים למד בישיבת חב"ד ומפני סיבות שונות יצא משם וכשרונותיו בלימוד טובים אבל אינו מתמיד בלימודים.

ולפלא שאינו מרגיש עד כמה מבהיל ענין כזה, ומה שמתאר הסיבות שהן סיבות שונות, הנה אינם שונות ואינם חדשות, וכבר מבוארים בתורתנו הק' שהסיבה היא אחת שנשמעים לקול מלך זקן וכסיל הוא היצה"ר המשתדל למנוע את איש הישראלי לקבל עליו מצותיו של הקב"ה אשר תלמוד תורה כנגד כולם, ותמיהני שאינו מזכיר במה מתעסק עתה, ובכל אופן ישתדל ככל יכולתו, ויגעת ולא מצאת אל תאמין, להמשיך בלימודים בישיבה וילמוד בהתמדה ושקידה, ואין הדבר תלוי אלא בו, והשי"ת יתן לו שנת הצלחה בכל האמור לעיל וכתיבה וחתימה טובה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר