ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעו

ב"ה, י"ז אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמה ששואל אודות ההתעוררות דחודש אלול, הנה כבר ידוע המבואר בלקו"ת פרשת ראה לב, ב אשר בימים אלו כל אחד יכול לקבל פני המלך והוא מקבל את כל אחד בספ"י, ובמילא אין הדבר תלוי אלא ברצונו, אלא כיון שהיצה"ר עוסק במלאכתו באומנתו (אף שבאמת לאמיתו גם הוא רוצה שינצחו אותו, כמובן מתניא סוף פרק כ"ט) ולכן מפתהו שדוקא הנסיונות שלו הם כאלו שאי אפשר להתגבר עליהם.

ומה שכותב ששאל בזה לכמה ולא קבל ביאור איך אפשרי הדבר, הנה יעיין בתניא פרק כ"ו, באגה"ק סי' י"א וסימן כ"ב אשר גם האמור שם מספיק, ובלבד שלא יתן להיצה"ר להסיתו אשר אין הוא בכלל זה. ובכלל השיטה דלהעמיק בצרות עצמו, אף שחלק מהם הם מעולם הדמיון ובחלק הנשאר מגזימים, הנה התבוננות והתעמקות זו אינה מביאה כל תועלת לא ברוחניות ואפילו לא בגשמיות, וה"ה בהנוגע לו שכותב שמצב הבריאות מפריע לו וכו' הנה אף שצריך לקיים הוראת הרופא ולהתנהג מתאים לפקודתו, אבל אין זה שייך לכח המחשבה וההתבוננות כלל, ובהעדר ההתבוננות הנה גם מצב הבריאות משתפר מעצמו.

ובמה שכותב אודות יום הולדת שלו, ובודאי ינהג במנהגי יום הולדת הידועים, הנה יה"ר שתהי' לו שנת הצלחה הן בענינים הגשמים והן בענינים הרוחנים ויתעסק במה שעליו להתעסק בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמ"ח ובמילא יבריא בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

במ"ש ע"ד עניני התקשרות בהנוגע להנחת תפילין דר"ת, הנה יתייעץ עם המשפיע שלו בתורת החסידות.

ג'תשעו

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 307 ובשלימות יותר בבטאון חב"ד חוב' טו ע' יד.

מנהגי יום הולדת: ראה גם לעיל ג'תקסד, ובהנסמן בהערות שם.