ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעז

ב"ה, י"ז אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה דוד נתן

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולהודעתו אודות תקופת זמן חתונתם ביו הבהיר ח"י אלול, אשר כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר משנים קדמוניות פירושו ג"כ שהוא מכניס חיות בעבודת חדש אלול.

הכוללת כל סוגי העבודה בשלשת הקוים, דתורה (אלול ר"ת אנה לידו ושמתי לך, תורה אשר דברי תורה קולטים הם וכמרז"ל, מכות י, א) עבודה (אלול ר"ת, אני לדודי ודודי לי) וגמ"ח (אלול ר"ת איש לרעהו ומתנות לאביונים, וכמובא בס' ערוגת הבושם), ויסודם והקדמתם, עמוד התשובה (אלול ר"ת את לבבך ואת לבב - בעה"ט דברים ל, ו).

הנה יה"ר שעוד רבות בשנים יודיע בשורות משמחות בהנוגע להנ"ל הוא בעצמו וכל ב"ב שיחיו הן בגשמיות והן ברוחניות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשעז

מו"ה דוד נתן: לעסער. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תקעח, ובהנסמן בהערות שם.

כפתגם: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתקלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תשפ.

ג'תשצא.

בשלשת הקוים: ראה גם לעיל ח"ד א'קצא, ובהנסמן בהערות שם. ח"ז ב'רכ. ב'רכט.

לקמן ג'תשצא.