ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעח

ב"ה, י"ז אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות מצב החינוך בישיבות ובישיבות קטנות וביחוד ע"ד תכנית הלימודים.

והנה כיוון לדעת הגדולים כי כבר צווחו קמאי על דא וכמובא בכו"כ ספרם זה כבר מאות בשנים, ומזמן לזמן הנני מעורר בעת התועדות והזדמנויות שונות על ההכרח הכי גדול בלימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים בהכנסת המסכתות סדר מועד ומס' ברכות בסדרי לימוד הישיבות וכו', ויעוין בהקדמת בני רבנו הזקן להשו"ע שלו שמבואר שם סדרי לימוד מפורט, ואף שנראית הזזה בזמן האחרון, הנה מובן שאיננה מספיקה כלל וכלל, אבל בטח שאין זה צריך לפעול רגש של יאוש ח"ו וצריך לעורר ולכפול ולשלש בזה וידוע פסק רבוה"ק נשיאי ישראל שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בודאי - אף שאינו מזכיר עד"ז - יש לו שיעורים בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות ושומר - או עכ"פ ישמור מכאן ולהבא - שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בחומש תהלים ותניא הידועים.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם במכתבו, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשעח

מו"ה משה: וינרסקי.

הלכות הצריכות: ראה לעיל אגרת ג'תקטו, ובהנסמן בהערות שם.