ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשעט

ב"ה, י"ז אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אשר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע רוצה שיהי' שני נקבים בתחתית המקוה שבין שתי המקואות הנמצאות זו ע"ג זו, הרי גם בעצמו מעורר ע"ד טעמים האפשרים, והפשוט ביותר שאם מאיזה טעם יתמעט נקב אחד הנה השני יכשיר המקואות, וכידוע אשר בעניני מקוה מהדרין ככל האפשרי.

במ"ש אודות הדפסת שו"ע עם ביאורים והערות, הנה לדאבוני אין זמני בידי לעסוק בזה כדבעי ובעצמי, אלא שעוררתי את איזה מהעוסקים במקצוע זה שאם יש אצלם הערות קצרות, ומובן אשר אין הכוונה לקושיות אלא אדרבה לביאור ולהארה ממקום למקום ישלחום לכאן, ובהתאם לאופן ההדפסה אולי תהי' אפשריות להדפיסם ג"כ וזכות הרבים תלוי בהם, ומובן שאם אצל כת"ר ישנם בכגון דא נא לשלוח לכאן, ומה טוב כתובים בכתב ברור ומצד אחד של גליון. ומ"ש לי כת"ר בנוגע לשו"ע רבנו הזקן, נשמר אצלי, אבל שם קושיות ולא כהנ"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשעט

מוה"ר שניאור זלמן: גרליק. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תקסד, ובהנסמן בהערות שם.