ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפא

ב"ה, ח"י אלול, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה איש המעלה וו"ח אי"א עוסק

בצ"צ בעל

מדות תרומיות וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה קבלת מכתבו בצירוף הדו"ח מביקורו באה"ק תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

ולדאבוני רואה אני מהדו"ח אישור להידיעות שמתקבלות אצלי ממקורות שונים זה כמה וכמה חדשים.

בטח ידוע לכ' מהבטחות השונות של המפלגות בקשר עם הבחירות, אשר לא תמיד מתחשבים בהן שהן הבטחות רציניות שצריך לקיימן. ולכן נחוץ אשר בהנוגע לעולי מרוקו שהם כבר באה"ק ת"ו ינצלו את הלחץ הכי גדול על מפלגות אלו שיעמדו בהבטחתן. ובטח למותר לעורר את כ' להשתדל בזה ככל האפשר.

ויהי רצון אשר עמלו שהשקיע לשפר מצב אחב"י תושבי מרוקו, בין אלה שכבר בארצנו הקדושה ת"ו ובין אלו שנמצאים במרוקו, יביא תוצאות טובות ויראה פרי טוב בעמלו, ובטח יוסיף חיל בתוספות התאמצות להמשיך בעבודתו זו ולהגדילה, ובפרט בהנוגע לחינוך על טהרת הקדש של בני ובנות ישראל במרוקו, שדרישת השעה בזה אין לשער.

בברכת הצלחה בעבודתו ובפרט בעבודתו בחינוך הכשר, ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ג'תשפא

הנכבד... אלמאליח: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שלג, ובהנסמן בהערות שם.