ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תשפג

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו בו עורר על מה שכתבתי שלא מצאתי חבר לבעה"מ ספר אור השנים המונה הוצאת שז"ל במנין המצות, ותמה איך נעלם המפורש במס' נדה דף י"ג בשם תנא דבי רבי ישמעאל.

הנה פשיטא שלא יכול להתעלם מאמר רז"ל זה, כיון שהוא יסודו של בעל המחבר ספר אור השנים, ומציין אליו על אתר, ואני לא כתבתי שלא מצאתי יסוד לדבריו, אלא שלא מצאתי לו חבר שימנה הוצאת שז"ל במנין המצות, לא הרמב"ם ולא רס"ג ולא הרמב"ן וכו' - אף דפשיטא שכולם ידעו מהסוגיא דנדה הנ"ל, ולא עוד אלא שלדעת כמה ראשונים הוא דרבנן וכו', וראה ג"כ בס' המצות להצמח צדק מצות פו"ר שמזכיר רק בעל המחבר ס' אור השנים שימנה הנ"ל במנין המצות.

לפלא שלא אישר עד עתה קבלת מכתבי מענה על שאלתו בענין הנקודות וחשבונם ע"פ הזהר והקבלה.

כבקשתו אזכירו וב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והוא וכב"ב יכתבו ויחתמו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ג'תשפג

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 313 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה נתן דוד: רוזנבלום. אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תלה, ובהנסמן בהערות שם.

מה שכתבתי: לעיל ח"ט אגרת ב'תרמב. ראה גם לעיל אגרת ג'תרסב.

מכתבי.. הנקודות: לעיל ג'תלה.